اهداف


    اهداف استراتژیک هلدینگ ICT: 
  • ارائه خدمات و رشد سود آوري
  • توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي
  • توسعه منابع انساني
  • افزايش رضايت ذينفعان
  • ارتقاي سهم بازار ICT
  • گسترش همكاري با شركتهاي معتبر خارجي
  • توسعه مديريت دانش و تحقيق و توسعه در سازمان
  • ارتقاي سطح فناوريICT